Fagprogram

Mandag 28.08.23

10.15-12.00

Sted: Domus Bibliotheca, Auditorium 14
Skatterett med Deloitte og Skatteetaten

I denne skatterettsforelesningen skal Deloitte Advokatfirma og Skatteetaten sammen gi tilhørerne en introduksjon til bedriftsbeskatningsretten gjennom en fiktiv case. I casen følger vi etableringen av en bedrift fra A til Å og de skatterettslige valg, vurderinger og beslutninger bedriften står ovenfor i denne prosessen. Bør bedriften organisere seg som et indre selskap eller aksjeselskap? Bør den etablere seg i Norge og/ eller i utlandet? Hvilke spørsmål oppstår når en av bedriftens eiere drar til Sveits? Forelesningen vil være dynamisk og inkludere tilhørerne i de problemstillinger som vil oppstå. Studenter som på høsten skal ta Skatterett II vil finne forelesningen særlig relevant, men også andre studenter med interesse for bedriftsbeskatning. 

Forelesningen holdes av Astrid Jogerud og Per Westvang fra Skatteetaten og Rolf J. Saastad og Meron Mengis Ghebremicael fra Deloitte. Astrid er seniorskattejurist i Juridisk Avdeling, Skattedirektoratet, med tidligere erfaring fra Storbedrift, og som rådgiver i det private innen både nasjonal og internasjonal skatterett og Per er fagdirektør i Juridisk Avdeling, Skattedirektoratet, med lang erfaring innen bedriftsbeskatning og merverdiavgift. Hans spesialområder er internprising, EØS-rett og skatteavtalerett. Rolf er managing partner i Deloitte og Meron er advokatfullmektig og jobber til daglig med skatterett. 

12.15-14.00

STED: DOMUS JURIDICA, UNDERVISNINGSROM 4104
Offentlige anskaffelser med Inventura

Inventura består av 114 konsulenter i et høykompetent, tverrfaglig miljø, spesialisert på offentlige anskaffelser. Forelesningen tar sikte på å gi en eksamensrettet introduksjon til offentlige anskaffelser, særlig rettet mot deg som tar valgfaget. Vi går blant annet gjennom de grunnleggende prinsippene, forskjeller på krav og kriterier, og ser på noen av de vanligste problemstillingene som oppstår, illustrert med eksempler fra noen av de mest spennende offentlige anskaffelsesprosessene. Forelesningen blir holdt av seniorrådgiver Anna Filippa Angell og jurist og manager i Inventura Marthe Meese Dolmen. Anna er utdannet jurist fra Universitet i Oslo med spesialfag innen blant annet offentlige anskaffelser, kontraktsrett og tilvirkningskontrakter. Hun har mye og bred erfaring med gjennomføring av anskaffelsesprosesser for større offentlige og private kunder.

16.00

STED: Domus Academica, GAMLE FESTSAL
Fiktiv rettssak

Fiktiv rettssak skjer mandag 28. august kl. 16.00 i Gamle Festsal. Fiktiv rettssak er et rollespill av en rettssak, der en erfaren advokat og en student prosederer om et fiktivt faktum. 

I år er det Astrid Klem og Olav Elias Gundersen, to av studentene som vant Fagstyrets prosedyrekonkurranse tidligere i år, som skal prosedere mot Deloitte-advokatene Knut Skarvang og Live Marie Bjønness-Jacobsen. Astrid og Olav Elias blir veiledet av HELP-advokatene Helge Morset og Julie Mørdre. 

Knut er senioradvokat i Deloitte og har 12 års erfaring innenfor forretningsjuss, fast eiendom og prosedyre. Knut bistår jevnlig klienter i rettstvister, han har ansvar for å følge opp Deloitte Legal sin satsning på tvisteløsning og har vært veileder for studentlag i den årlige Fagstyrets prosedyrekonkurranse ved UiO siden 2009. Knut var faktisk veileder for studentene da de vant prosedyrekonkurranse tidligere i år, så da er det klart det blir ekstra spennende å se kampen mellom partene nå. 

Rollespillet avsluttes med en avgjørelse fra tre dyktige dommere: Kirsti Coward, tidligere høyesterettsdommer, Arne Fliflet, tidligere sivilombudsmann, og Borgar Høgetveit Berg, nåværende høyesterettsdommer.  

Faktum i den fiktive rettssaken, ”Selvmål?” er skrevet av Ola Ø. Nisja fra Wikborg Rein og Ola Berg Lande, dommer i Oslo tingrett. For at flest mulig skal kunne følge med, er faktum tilpasset studenter på første semester. Det oppfordres til å lese og prøve å løse faktum på forhånd. Oppgaven blir lagt ut som innlegg i arrangementet. 

OBS! Arrangementet starter og dørene lukkes kl. 16.00 blank. Kom derfor 10-15 minutter før for å sikre at du kommer deg inn og for å få gode plasser.

Tirsdag 29.08.23

10.15-12.00

Sted: Domus Bibliotheca, Auditorium 14
EØS-rett med Finansdepartementet og Regjeringsadvokaten

Velkommen til en spennende manuduksjon i EØS-rett som vil gjennomgå sentrale deler av pensum i EØS-rett med utgangspunkt i den såkalte «Netfonds-saken». Med eksempler fra denne saken vil blant annet reglene om fri etableringsrett og læren om tvingende allmenne hensyn, gjennomføring av EØS-regler i norsk rett og forholdet mellom nasjonale domstoler og EFTA-domstolen gjennomgåes. Forelesningen holdes av Jens Christian Werring-Westly som leder en av Finansmarkedsavdelingens jusseksjoner i Finansdepartementet. Seksjonen har blant annet ansvar for strukturspørsmål og regelverk knyttet til finansforetakene i Norge og deltar i internasjonalt samarbeid om finansmarkedsspørsmål (EØS-arbeid og handelspolitiske problemstillinger). Forelesningen avholdes sammen med Torje Sunde, tidligere ansatt i Regjeringsadvokaten, som prosederte saken på vegne av staten.

12.15-14.00

sted: Kommer
Avtalerett med CMS Kluge

Manuduksjonen vil ta for seg et sentralt emne innen avtaleretten: avtaletolkning. Foredragsholderne fokuserer på typiske fallgruver og nyttige knep for å lykkes på eksamen. Dette illustreres med praktiske eksempler og forslag til løsning av tidligere eksamensoppgaver i avtalerett. 

Manuduksjonen blir holdt av partner Peter Hallsteinsen og advokatfullmektig Alide Masvie Hovland. Peter er assosiert partner i CMS Kluge Advokatfirma. Han har omfattende erfaring med foredrag og undervisning, blant annet som kursholder ved Universitetet i Oslo og sensor ved Universitet i Bergen. Våren 2014 vant han Juridisk studentutvalgs undervisningspris. Peter har utgitt boken Alminnelig obligasjonsrett på Gyldendal forlag. Han bistår regelmessig klienter i tvister om avtalerett. Alida er advokatfullmektig i CMS Kluges avdeling for IP, teknologi & EØS. Hun bistår private og offentlige klienter med rådgivning og tvisteløsning særlig innenfor offentlige anskaffelser og konkurranserett, og i den forbindelse med avtalerettslige problemstillinger vedrørende både private og offentlige kontrakter. Alidas masteravhandling med temaet «Forholdet mellom selskapers opplysningsplikt etter konkurranseloven § 24 og selvinkrimineringsvernet» vant Konkurransetilsynets pris for årets beste masteroppgave i konkurranserett i 2021.

17.00-19.00

STED: Wikborg Rein sine lokaler, Dronning Mauds gate 11
Sivilprosess med Wikborg Rein

Manuduksjonen holdes av Jørgen Vangsnes, partner i Wikborg Rein. Jørgen har betydelig erfaring innenfor prosedyre og tvisteløsning. Han har møterett for Høyesterett og har ført et stort antall rettssaker for alle rettsinstanser. I Wikborg Rein arbeider han særlig med komplekse kontraktstvister og erstatningsrett, IT- og teknologirelaterte tvister og offentlig rett.  I manuduksjonen vil han gi et overblikk over nyere utviklingstrekk i sivilprosessen. 

Manuduksjon i sivilprosess med Wikborg Rein blir avholdt i deres lokaler. Det blir servering av pizza.

Onsdag 30.08.23

10.15-12.00

Sted: Domus Bibliotheca: Auditorium 14
Obligasjonsrett med Deloitte

I forelesningen får studentene en innføring i sentrale temaer og begreper innenfor obligasjonsretten. Med utgangspunkt i en case vil studentene få en oversikt over obligasjonsrettens innhold og plassering, og en introduksjon til sentrale begreper som kreditor og debitor, realforpliktelser, mislighold og misligholdsbeføyelser. Forelesningen er særlig interessant for studenter som skal ta Formuerett I (JUS3112) og vil gi et godt utgangspunkt for semesteret. 

Forelesningen holdes av advokat Camilla Sønderland Skjønberg og advokatfullmektig Ingvild Ladegard Lockert. Camilla startet i Deloitte advokatfirma i 2011 og er tilknyttet eiendomsavdelingen hvor hun i hovedsak jobber med eiendomsutviklingsprosjekter. Hun er en av forfatterne av boken Fast eiendom i et nøtteskall og har holdt en rekke forelesninger og manuduksjoner i fag som fast eiendom, metode, avtalerett og obligasjonsrett. Ingvild startet i Deloitte Advokatfirma i februar 2023, og jobber blant annet med personvern og digitalisering, eiendomsrett og generell kontraktsrett. Ingvild har bakgrunn som vitenskapelig assistent fra juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo og tidligere utdanning fra the London School of Economics.

12.15-14.00

STed: Kommer
Familierett med HELP

Forelesningen vil gi en praktisk gjennomgang av den økonomiske familieretten. Det blir fokus på de økonomiske rettsvirkningene av samboerskap og ekteskap, og oppgjørsreglene som regulerer oppløsning av ekteskap og samboerskap. Foredragsholderne, Ane Torbergsen og Line Hagen, jobber spesialisert med fagområdet og vil vinkle gjennomgangen mot en helhetlig forståelse og repetisjon av læringsmålene. 

Ane har jobbet i HELP siden 2008. Hun har fagansvar for familierett hos HELP og holder jevnlig kurs og foredrag. Hun har spesialkompetanse innenfor familie-, arv og barnerett etter 15 år innen fagfeltene og har en solid prosedyreerfaring knyttet til tvistespørsmålene fagfeltet stiller. Line jobbet ved Jussformidlingen i Bergen under studietiden og har siden arbeidet med privatrettslige fagområder. Line har jobbet spesialisert med familie- og arverett i HELP siden hun startet i 2019 og er allerede en ettertraktet prinsipal blant våre fullmektiger.

18.00 – 21:00

Sted: Frokostkjelleren
Ølmøte – Cybersecurity i forbindelse med krig.

Temaet for Justivalens ølmøte 2023 er cybersikkerhet. Det pågår en krig i (og i økende grad rundt) Ukraina. En vesentlig del av denne krigen har en cyberdimensjon. Hva kan vi så langt lære fra krigen når det gjelder cybersikkerhet og jussens rolle på feltet? 

Paneldebatten vil foregå på Frokostkjelleren, så her blir det muligheter for å kjøpe øl og annen drikke mens man får med seg en spennende debatt. Som ordstyrer har vi fått med oss professor Lee Andrew Bygrave fra UiO som har lang erfaring innen cybersikkerhet.

Paneldeltakere: 

Bjørn Ofstad: I panelet stiller Bjørn Ofstad fra Deloitte. Han er partner, advokat og leder Deloitte Advokatfirmas personvernteam.

Charlotte Elise Thuesen: Advokat, DNB Bank ASA (DNB-advokatene). Charlotte er advokat i DNB, og jobber med sikkerhet, teknologi og personvern i DNB-konsernet. Hun har bakgrunn fra Deloitte Advokatfirma og Kommunal- og moderniseringsdepartementet med tilsvarende temaer.

Raymond H.Andresen: Raymond H. Andresen jobber for tiden som juridisk rådgiver ved avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner i Forsvarsdepartementet, hvor han primært arbeider med cyberrelaterte spørsmål samt temaer knyttet til operasjonell rett og krigens folkerett. Raymond er både utdannet offiser og jurist, med sin juridiske utdannelse fra Universitetet i Bergen og American University, Washington D.C. Han har en lang og bred militær erfaring som spenner fra å jobbe som jurist ved Forsvarets operative hovedkvarter i Norge, til deployering i flere internasjonale operasjoner, blant annet til Sør-Sudan som øverste militærjuridiske rådgiver for FN-misjonen UNMISS.

Alle deltakerne har med dette bred erfaring innenfor problemstillinger knyttet til cybersikkerhet. Vi gleder oss til å høre mer om temaet og hvordan cyberdimensjonen har betydning for krigen i Ukraina. 

Sees onsdag 31. august kl. 18.00 på Frokostkjelleren!

 

Torsdag 31.08.23

10.15-12.00

Sted: Domus Juridica: Undervisningsrom 4101
Personvern med Deloitte

Hva er det greit at sjefen vet om meg? En innføring i personvern på jobb og på eksamen.
1. Innføring i personvernregelverket og juridisk metode i faget.
2. Forholdet til overlappende rettsområder som arbeidsrett
3. Ny teknologi og overvåking på arbeidsplassen i lys av personvernreglene. 

Forelesningen er relevant for studenter som skal ta faget Privacy and Data Protection (JUS5511) eller Arbeidsrett (JUS5511), men også studenter med generell interesse for tematikken. Manuduksjonen blir holdt av partner Hanne Pernille Gulbrandsen og advokatfullmektig Ole Martin Moe. 

Hanne er advokat og partner i Deloitte Advokatfirma innen personvern og informasjonssikkerhet, og leder firmaets tjenester inn mot offentlig sektor. Hanne har tung og variert erfaring, blant annet som juridisk rådgiver i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Datatilsynet, og holder videre en LLM i European Law fra University of Southampton. Ole Martin startet i Deloitte Advokatfirma i 2023, etter å ha jobbet som juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet. Ole Martin er spesialisert i personregelverket og holder en LLM i Information Communication Technology law fra Senter for Rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo.

12.15-14.00

Sted: Domus Juridica: Undervisningsrom 4101
Kurs i Lovdata PRO

Kurset tar for seg Lovdata Pro som studieverktøy og hjelpemiddel og er relevant både for deg som er helt fersk, og deg som har studert en stund. I kurset kommer vi til å gå gjennom hva som finnes i Lovdata Pro, søk og gjenfinning av dokumenter, personlige verktøy som grupper og utvalg, innarbeidelser og markeringer og hvordan Lovdata Pro fungerer på eksamen. Kurset holdes av redaksjonskonsult og kursholder i Lovdata, Elina Martinson.

18.00

Festivalprogram